Wróżka przez telefon Twój zaufany doradca

Regulamin Serwisu Internetowego - wrozkaonline.pl

CONNECT MEDIA określa Regulamin Serwisu Internetowego stosownie do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1

Definicje

1. CONNECT MEDIA - CONNECT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestru – Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000599050, NIP: 5272758179, REGON: 363638454, kapitał zakładowy: 5.100 zł, adres - ul. Jana Matejki 42/2, 87-100 Toruń, e-mail: biuro@connectmedia.pl
2. Doradca - doradca z dziedziny ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. Przez Regulamin należy rozumieć również Załączniki do Regulaminu.
4. Serwis Internetowy - serwis internetowy używany przez CONNECT MEDIA, dostępny pod adresem internetowym https://www.wrozkaonline.pl za pośrednictwem którego odbywa się m.in. świadczenie Usług.
5. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
6. Umowa - umowa o świadczenie usług elektronicznych,
7. Usługi - świadczone przez CONNECT MEDIA drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi:
1) Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą;
2) możliwość przeglądania i korzystania z wybranych treści Serwisu Internetowego i funkcjonalności Serwisu, umożliwienie nawiązania kontaktu z CONNECT MEDIA poprzez Serwis Internetowy.
8. Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w możliwym zakresie z Usług.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. CONNECT MEDIA świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika, poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego pod adresem internetowym https://www.wrozkaonline.pl/regulamin
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Doradcy są doradcami z zakresu ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. Doradztwo w tym zakresie nie jest zatem oparte na danych empirycznych lub wiedzy racjonalnej, lecz na wewnętrznym przekonaniu Doradcy oraz jego paranormalnych zdolnościach. Treści przekazywane przez Doradców nie mogą zostać ocenione jako treści prawdziwe lub fałszywe. Doradcy nie przekazują w szczególności treści o charakterze psychologicznym, medycznym, finansowym lub prawnym.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się CONNECT MEDIA i do korzystania ze wszystkich Usług lub treści, dotyczących ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. dostarczanych przez CONNECT MEDIA:
1) połączenie z siecią Internet i aktywny e-mail;
2) zainstalowany system operacyjny Windows;
3) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox;
4) ekran o minimalnej rozdzielczości 1280x768 pikseli;
5) numer telefonu spełniający kryteria z § 5 ust. 1.
6. Serwis Internetowy jest dostępny dla Użytkownika przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Serwisu Internetowego, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi dotyczącymi Serwisu Internetowego. Dostępność Serwisu Internetowego, o której mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, nie jest równoznaczne z gwarancją dostępności Doradcy.
7. Treści zawarte w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. CONNECT MEDIA dokłada wszelkich starań, aby treści, o których mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, były rzetelne i aktualne.
8. Korzystanie z treści, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu nie oznacza nabycia przez Użytkownika oraz przez jakąkolwiek inną osobę jakichkolwiek praw do tych treści.

§3

Prawa Użytkownika

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Użytkownik ma możliwość korzystania z wszystkich lub niektórych Usług.
2. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem Internetowym:
1) przesyłając wiadomość na e-mail: biuro@connectmedia.pl
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres: CONNECT MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Jana Matejki 42/2, 87-100 Toruń.
3. Korzystanie z części Usług Serwisu Internetowego jest bezpłatne. Odpłatność, na zasadach określonych w Regulaminie, jest natomiast związana z korzystaniem z usługi Połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradca.

§ 4

Obowiązki Użytkownika

1. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. CONNECT MEDIA, w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w trakcie korzystania przez niego z Usług.
3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpiecznego używania Internetu oraz używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

§ 5Usługa Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą

1. CONNECT MEDIA dostarcza Użytkownikom treści, dotyczące ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. w ramach połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą. Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest dostępne tylko dla Użytkowników, dysponujących aktywnym numerem telefonu polskich operatorów telefonii komórkowej lub polskim numerem stacjonarnym.
2. Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest dostępna tylko w zakresie Doradcy, przy którym widnieje numer telefonu, rozpoczynający się od cyfr „708”.
3. W celu nawiązania połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą Użytkownik wybiera na aparacie telefonicznym numer telefonu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu i inicjuje połączenie telefoniczne i czeka na odebranie tego połączenia telefonicznego przez Doradcę. Świadczenie usługi Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą rozpoczyna się z chwilą odebrania połączenia telefonicznego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przez Doradcę. Jeżeli połączenie telefoniczne nie zostanie odebrane przez Doradcę, zgodnie z treścią poprzednich zdań tego ustępu Regulaminu, to Użytkownik nie ponosi kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.
4. Usługa Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest płatne. Opłatę pobiera przedsiębiorca telekomunikacyjny, z którym Użytkownik związany jest umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dolicza ją do rachunku telefonicznego Użytkownika. Opłata za połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest naliczana od momentu rozpoczęcia tego połączenia aż do momentu jego zakończenia. Opłatę za połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą stanowi iloczyn rozpoczętych minut tego połączenia oraz kosztu jednej minuty połączenia telefonicznego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu. Pozostałe postanowienia dotyczące opłaty za usługę Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą, zostały określone w § 6 ust. 1-5 Regulaminu.
5. Zakończenie połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą następuje z chwilą rozłączenia się Użytkownika z Doradcą. Zakończenie połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą następuje również z chwilą upływu 30 (trzydziestej) minuty trwania tego połączenia.

§6

Opłata za Usługę połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą

1. Koszt jednej minuty połączenia telefonicznego z Doradcą w ramach Usługi połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą jest wyraźnie oznaczony w Serwisie Internetowym przy Doradcy. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z kosztem jednej minuty połączenia telefonicznego z Doradcą, o którym mowa w poprzednim zdaniu przed każdym skorzystaniem z Usługi połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą
2. Koszt jednej minuty połączenia telefonicznego z Doradcą w ramach połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą, stanowi koszt brutto.
3. Użytkownika wiąże koszt jednej minuty połączenia telefonicznego z Doradcą w ramach Usługi Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą obowiązujący w chwili zapoznania się przez niego z kosztem jednej minuty połączenia telefonicznego z Doradcą w ramach tej Usługi, o czym mowa szerzej w § 6 ust. 1 Regulaminu, o ile Użytkownik zainicjuje połączenie telefoniczne, zgodnie z treścią § 5 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie po zapoznaniu się przez Użytkownika z kosztem jednej minuty połączenia telefonicznego z Prawnikiem w ramach Usługi połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą.
4. Jeżeli Użytkownik nie zainicjuje niezwłocznie połączenia telefonicznego w myśl § 6 ust.3 Regulaminu, to przed skorzystaniem z Usługi Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest on zobowiązany ponownie zapoznać się z kosztem jednej minuty połączenia telefonicznego z Doradcą w ramach tej Usługi, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od Umowy lub Umów Dodatkowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 (czternasto) dniowego terminu na odstąpienie od Umowy.
2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia, o którym owa w poprzednim zdaniu, Umowę lub Umowy uważa się za niezawarte.
3. Z uwagi treść § 7 ust. 1 Regulaminu oraz treść przepisów ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych, jeżeli zostały one w pełni wykonane przez CONNECT MEDIA.
4. W przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług na podstawie zgody, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, CONNECT MEDIA ma prawo dochodzić należnej mu kwoty za Usługę spełnioną do chwili odstąpienia przez Użytkownika od Umowy.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować CONNECT MEDIA, w jeden ze sposobów o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli.
6. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego w Serwisie Internetowym, pod adresem internetowym https://www.wrozkaonline/regulamin Skorzystanie ze wzoru formularza, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie jest obowiązkowe.
7. Odstąpienie od Umowy jest potwierdzane przez CONNECT MEDIA poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na E-mail Użytkownika.

§ 8

Polityka prywatności

1. CONNECT MEDIA przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkownika i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
2. CONNECT MEDIA przetwarza i zabezpiecza dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami określonymi m.in. w: przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisach ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Serwisu Internetowego jest CONNECT MEDIA.
4. CONNECT MEDIA przetwarza w niezbędnym zakresie dane osobowe Użytkownika podane w okresie trwania Umowy i w okresie ich trwania w celach: nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, prawidłowej realizacji oraz rozwiązania Umowy.
5. Użytkownik potwierdza, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i opisane w § 8 ust. 4 Regulaminu, prawo CONNECT MEDIA do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
6. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług oraz po rozwiązaniu Umowy lub po odstąpieniu przez Użytkownika od Umowy, CONNECT MEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w okresie trwania Umowy, w zakresie i w celach dozwolonych na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie trwania Umowy.
8. CONNECT MEDIA nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkownika dzięki linkom umieszczonym w Serwisie Internetowym, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu Internetowego.
9. Serwis Internetowy przetwarza adres IP (Internet Protocol) Użytkownika uzyskany w trakcie połączenia internetowego w celach technicznych oraz statystycznych, jak i w celu ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu.
10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług, Serwis Internetowy korzysta z niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez Serwis Internetowy i zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (pliki cookies). Pliki cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej Użytkownika z Serwisem Internetowym.
11. Użytkownika może w dowolnym momencie trwania Umowy zmienić ustawienia swoje przeglądarki internetowej tak, aby nie akceptowała zapisywania plików cookies. Użytkownik musi mieć jednak na uwadze, że nieakceptowanie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego oraz Usług.
12. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, oznacza domyślne wyrażenie zgody przez Użytkownika na zapisywanie plików cookies Serwisu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

§ 9

Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa lub Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia obowiązującego prawa.
2. Użytkownik powinien złożyć reklamację dotyczącą Usługi lub Usług niezwłocznie po zaistnieniu podstawy reklamacji na email: biuro@connectmedia.pl lub na adres pocztowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
3. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie poprzez E-mail Użytkownika lub w inny sposób, jeżeli zażądał tego Użytkownik.
4. CONNECT MEDIA rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia CONNECT MEDIA reklamacji Użytkownika. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym wpłynęły ostatnie dane lub informacje uzupełnione przez Użytkownika.
5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji CONNECT MEDIA informuje Użytkownika za pośrednictwem E-maila Użytkownika lub w inny sposób, jeżeli zażądał tego Użytkownik.
6. W razie nieprzekazania przez CONNECT MEDIA informacji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu, przyjmuje się, że reklamacja została w całości uwzględniona przez CONNECT MEDIA.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w dniu opublikowania treści Regulaminu w Serwisie Internetowym, tj. z dniem 10.04.2020 roku.
2. Do wszelkich czynności podjętych przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się postanowienia poprzedniego regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed podjęciem jakiekolwiek czynności w ramach Serwisu Internetowego, w tym przed skorzystaniem z Usług. W razie niezaakceptowania treści Regulaminu przez Użytkownika, powinien on zrezygnować z podjęcia jakiejkolwiek czynności w ramach Serwisu Internetowego, w tym zrezygnować z skorzystania z Usług.
4. Użytkownik może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik może wnieść wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Ponadto, Użytkownik ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Artykuły

Wyświetl więcej
Artykuł
Wróżba online

Doświadczeni doradcy.

Sprawdzona wróżka
Artykuł
Wróżka przez telefon

Wieloletnie doświadczenie.

Sprawdzona wróżka
Artykuł
Wróżba przez telefon

Gwarancja jakości porad wróżki

Sprawdzona wróżka